Gaja Pooja Cow Pooja Vigneshwara pooja 16 Kalasa Prethishtai & Pooja Agni Karyam Sri Ganapathy Homam Navagraha Homam Mritthunjaya Homam Homam of the Life Dhanvanthri Oushatha Homam Sashti Homam Durga Homam Sudharshana Homam Ashta Lakshmi Homam Maha Vishnu Homam Sashtiapthapoorthi / Bheemaratha /Sadhabishega Homam Homam of the Whole Family Stars Poornahuti Deeparadhanai Theertha Abhishekam Muhurtham Swami Tharisanam

SHASTIAPTHAPOORTHI | AYUSH HOMAMS
OUR OUR POOJA SERVICES  

VAISHNAVI SHANTHI HOMAM
 Beginning of 50th AgeCell

VAARUNI SHANTHI HOMAM
 Beginning of 55th Age

UGRARADHA SHANTHI HOMAM
 Beginning of 60th Age

JANDRI SHANTHI HOMAM (VIJAYARADHA SHANTHI)
 Beginning of 75th Age

SADABISHEGA HOMAM (SAHASRA CHANDRA DARSHAN)
 Beginning of 80th or 81st Age

ROUDHRI SHANTHI HOMAM
 Beginning of 85th Age
SHASTIAPTHAPOORTHI SHANTHI HOMAM (MANI VIZHA)
 Beginning of 61st Age

MRITTHUNJAYA HOMAM
 Beginning of 65th Age

BHIMARADHA SHANTHI HOMAM
 Beginning of 70th Age

 KAALA SWAROOPA SHOWRI SHANTHI HOMAM
 Beginning of 90th Age

THRAYAMPAKA MAHAARATHY SHANTHI HOMAM
 Beginning of 95th Age

MAHA MRITTHUNJAYA SHANTHI HOMAM
 Beginning of 100th Age